BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Göç Araştırmaları Merkezi (BÜGAM)

 

Göç ve Din: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım

Editörler:  Mehmet Ali Kirman, İlbey Dölek

 

İnsanlık tarihi kadar kadim bir mesele olmakla birlikte son yıllarda uluslararası bir boyut kazanmış olan göç olgusunu anlamak ve açıklamak üzere yapılan araştırmalar gerek dünya genelinde gerekse Türkiye özelinde her geçen gün artmıştır. Ancak son yıllarda göç çalışmalarının artışı ve akademik disiplinlerin çeşitliliği göz önüne alındığında, din faktörünün göz ardı edildiği, bir diğer ifadeyle göç olgusunun din faktöründen bağımsız ele alındığı gözlenmektedir. Doğası gereği birçok disiplin ile ilişkisi olan, dolayısıyla disiplinlerarası çalışmaları gerektiren göç olgusunun karmaşıklığı karşısında yeni ve bütüncül (holistik) yaklaşımlar arayışının hızlandığı bir süreçte toplumsal bir olgu olarak dini, din faktörünü dikkate almak, göçün sebepleri arasına din faktörünü de eklemek, araştırmacıların vülger pozitivizm riskinden uzaklaşmasına ve bakış açılarının genişlemesine katkı yaptığı gibi araştırmaların konu ve metodoloji açısından çeşitlenmesi ve zenginleşmesine, sonuçlarının da daha kapsamlı ve daha güvenilir ve geçerli olmasına yol açacaktır.

Göç literatüründe “Göç ve Din” başlıklı birkaç çalışmanın olduğu bilinmekle birlikte bunların farklı zamanlarda yapılmış yazıları, bildirileri bir araya getirdiği söylenebilir. Elinizdeki bu eser ise çoğunluğunu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Göç Araştırmaları Anabilim Dalı’nda göç ve din eksenli dersler veren öğretim üyelerinin münhasıran bu çalışma için kaleme aldıkları araştırmalarını ilk kez bir araya getirmesi açısından oldukça kapsamlı olduğu kadar aynı zamanda Göç ve Din ilişkisi bağlamında göç yazınında önemli bir boşluğu doldurma noktasında oldukça işlevsel olacağı söylenebilir.