BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Göç Araştırmaları Merkezi (BÜGAM)

 

Suriyeli Mültecilerin Esnaflaşması

Merkez üyemiz Olgu Karan'ın Suriyeli Mültecilerin Esnaflaşmasını Anlamada Bourdieucu Yaklaşımın Olanakları başlıklı çalışması devam eden 117K826 kodlu “Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi” başlıklı proje kapsamında TÜBİTAK (1003) programı  tarafından desteklenmektedir. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi'nin  yayınladığı bu çalışmada  mültecilerin esnaflaşmasında karşılaştıkları sorunları anlamak için kullanılan kuramsal çerçevelerin, bütüncül bir bakış açısı sağlayamadığı, karşılaştıkları zorluklardaki dinamikleri ve baş etme stratejilerini anlamakta yetersiz kaldığı iddia edilip, bu bağlamda Bourdieu sosyolojisinin kavramlarının sosyal araştırmacılara ne gibi olanaklar sağladığı araştırılmaktadır. Mülteci esnaflaşmasında karşılaşılan dinamiklerin aydınlatılmasında daha bütüncül, ilişkisel bir bakış açısı Bourdieucu yaklaşımın alan kuramıyla sağlanabilir mi sorusunu tartışmaya açmak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de yaşayan mültecilerin esnaflaşmasının dinamiklerini anlamak için Bourdieu sosyolojisinin kavramları işlemselleştirilerek varolan göçmen/mülteci girişimcilik yazınındaki boşlukların Bourdieu’nun çok katmanlı ilişkisel kavramları ile kapatılması hedeflemektedir. Dolayısıyla sosyal araştırmacılara mülteci esnafların yaşadıkları sorunları anlamada kullanabilecekleri kuramsal bir alet çantası sunmayı amaçlamaktadır. Göçmen girişimcilik literatürü üç ana başlık etrafında değerlendirilmiştir. Bunlar, fail merkezli teoriler kültürelcilik ve ulusüstücülük, yapısalcı teori ve sosyal gömülme teorileri olarak gruplandırılmaktadır. Farklı analitik araçların ve teorilerin odaklandığı temalar değerlendirilip teorilerdeki boşluklar vurgulanmakta ve Bourdieucu yaklaşımın ilişkisel kavramları tartışılmaktadır. Son olarak, bahsi geçen kavramlar işlemselleştirilerek mülteci esnafların yaşadıkları sorunları anlamada kullanılabilecek kavramsal çerçeve sunulmaktadır.